ARC KIDE

Arc Kide tukee henkilöstöjohtamisen ja suorituksen johtamisen eri tasoja. Ratkaisu kattaa toiminnallisuudet koko työsuhteen elinkaarelle, aina rekrytointivaiheesta työsuhteen päättymiseen asti. Ratkaisusta on mahdollisuus ottaa eri osa-alueita moduulimuotoisesti käyttöön, esimerkiksi koulutusten hallinnan, osaamisen hallinnan, kehityskeskustelut, varhaisen puuttumisen mallin. Useimpia toimintoja voidaan muokata asiakkaan prosessien mukaisesti. Järjestelmään voidaan myös joustavasti lisätä asiakkaan tarvitsemia toimintoja. Sähköiset itsepalvelutoiminnot parantavat läpimenoaikoja, vähentävät virheitä ja poistavat manuaalisen työn tarvetta. Järjestelmä on integroitavissa asiakkaan taustajärjestelmiin. Tyypillisesti toteutetaan integraatioita esim palkkajärjestelmään ja AD-tietoihin. Integraatiotarpeet kartoitetaan käyttöönottovaiheessa.

ARC KIDE – SOPIVIN HR-JÄRJESTELMÄ

Työelinkaari HRM

Työsuhteen aloitus

Työsuhteen hallinta

Työsuhteen päättyminen

Henkilöstön kehittäminen HRD

Kehityskeskustelut

Suorituksen johtaminen, tavoitteet ja toimenkuvat

Osaamisenhallinta

Koulutustenhallinta ja koulutuskalenteri

Lupien, korttien, pätevyyksien ja sertifikaattien seuranta

360 & muut kyselyt

TYÖELINKAARI HRM

Joustava tapa johtaa ihmisiä – Muotoutuu yrityksesi prosesseihin

KIINNOSTUITKO? KYSY LISÄTIETOA

Työelinkaari HRM

 

Arc Kide antaa HR:lle mahdollisuuden raportoida ja seurata kaikkea henkilöstötietoa, samalla kuin esimiehet voivat hoitaa itsenäisesti ja haluamanaan aikana esimerkiksi työsopimuksia ja hakijavertailuja, sekä hyväksyä ja hyväksyttää päätöksiä. Työntekijät pääsevät sovituissa rajoissa näkemään ja muokkaamaan omia tietojaan itsenäisesti sekä tekemään anomuksia. Kaikkea järjestelmässä olevaa tietoa voidaan raportoida käyttäjän tarpeen mukaan ja tärkemmistä asioista voidaan tehdä visuaalisia valmisraportteja.

Työsuhteen aloitus

Rekrytointi

Arc Kide -järjestelmän kautta voidaan luoda työnhakuilmoitus,  sekä julkaista se intraan ja/tai nettisivuille. Nettisivujen kautta hakijat voivat jättää sähköisen hakemuksen järjestelmään. Pääkäyttäjä voi muokata hakulomakkeen jokaiseen hakuun erikseen ja hakulomakkeen kenttien perusteella voidaan tehdä hakijavertailua saapuneiden hakemusten välillä.

Hakijoille voidaan lähettää massaviestejä hakuprosessin etenemisestä ja valinnasta. Valitun henkilön tiedot siirtyvät hakemukselta suoraan työsopimukselle ja perustiedoiksi järjestelmään.

Ennen hakuprosessia voidaan hyväksyttää rekrytointilupa.

Työsopimus

Kide-järjestelmässä voidaan tehdä työsopimuksia, joiden pohja ohjaa esimerkiksi esimiestä oikean TES:n mukaisesti. Työsopimustulosteeseen saadaan halutessa organisaation oma rakenne ja logo. Työsopimukselle voidaan määrittää organisaation oma käsittely- ja hyväksymisketju.

Perustiedot ja CV

Henkilön perustiedot tulevat järjestelmään hakemuksen, työsopimuksen tai esimerkiksi palkkajärjestelmäliittymän kautta. Jokainen voi muokata omia tietojaan organisaation määrittelemien sääntöjen mukaan.

Perustietojen avulla saadaan järjestelmästä tulostettua valituista tiedoista yhtenäiset CV:t esimerkiksi tarjouksien liitteeksi. Perustietoihin voidaan tuoda myös esimerkiksi palkkatietojen listaus esimiestyön tueksi.

Perehdytys

Organisaation perehdytyksen helpottamiseksi ja todentamiseksi Arc Kide -järjestelmään on rakennettavissa perehdytysohjelmia. Perehdytysohjelmat rakentuvat erilaisten perehdyttämisalueiden kokoelmista ja opeteltavaa tietoa on linkitettävissä perehdytykseen esimerkiksi intran ohjeistokirjastosta. Perehdytystehtävät aikataulutetaan ja vastuutetaan, jolloin niiden seuraaminen ja todentaminen on helppoa.

Työsuhteen hallinta

Työsuhteen muutokset ja hyväksymisketju

Perustietoihin kertyy työkokemusrivejä, jotka jäävät historiatiedoksi ja ovat siirrettävissä eteenpäin esimerkiksi työtodistukselle. Työsuhteen muutoksia varten voidaan tehdä lomake, jolla muutoksia hyväksytetään tietyn hyväksymisketjun kautta.

Organisaatiotietojen Ylläpito

Henkilötiedot järjestelmässä suojataan pääsääntöisesti organisaatiosuojauksen avulla, jossa henkilön tiedot näkee vain hänen esimiehensä ja halutessa esimiehet ylöspäin ketjussa. Myös hyväksymiset menevät pääsääntöisesti organisaatiorakenteen mukaisesti. Organisaatiot perustuvat esimies-alaisketjuun sekä halutessa esimerkiksi kustannuspaikkajakoon.

Työntekijät, joiden työsuhde on päättynyt, siirretään ”päättyneet työntekijät” organisaatioon, jossa heidän tietonsa säilyisivät myöhempää tarkastelua varten, mutta eivät vaikuta nykytilanteen raportointiin.

Henkilötietojen raportointi

Raportointiin voidaan käyttää Arc Kide -järjestelmän omaa raportointityökalua,jonka avulla raportteja voidaan rakentaa kaikesta järjestelmään tallennetusta tiedosta. Järjestelmän omalla raportointityökalulla tiedot saa listattua ja soveltuvin osin esitettyä myös graafisesti sekä pivot-raporttina. Lisäksi järjestelmään voidaan luoda helppokäyttöisiä ja graafisesti helppolukuisia SSRS-raportteja esimerkiksi esimiesten käyttöön.

Lomien ja muiden poissaolojen anominen ja raportointi

Lomat ja muut poissaolot anotaan lomakkeella, joka menee automaattisesti  esimiehelle käsiteltäväksi. Esimies voi hyväksyä, hylätä tai palauttaa anomuksen työntekijälle. Lomasuunnittelua varten esimiehen käytössä voi olla raportti, jolla hän näkee jo hyväksytyt ja anotut lomat.

Varhaisen tuen prosessi

Koko varhaisen tuen prosessi voidaan hoitaa Arc Kide -järjestelmän avulla.  Järjestelmä laskee joko sinne tallennettavat tai palkkajärjestelmästä tuotavat sairauspoissaolopäivien määrät ja hälyttää sovittujen rajojen ylittymisestä sekä avaa lomakkeen keskustelulle. Keskustelulomakkeelle voidaan tallentaa kahdenkeskinen keskustelu, työkykyneuvottelu tai seurantakeskustelu.

Järjestelmään voidaan myös tallentaa tieto Kela-lausuntojen lähettämisestä tai hälytyspäiväseurannasta.

Työsuhteen päättyminen

Irtisanoutuminen ja päättökysely

Lähtevä työntekijä voi tehdä irtisanoutumisilmoituksen järjestelmän kautta. Irtisanoutumisesta voidaan välittää tieto myös tarvittaville tahoille kuten IT:lle tunnusten sulkemista varten.

Työntekijälle, joka on irtisanoutunut tai jonka määräaikaisuus on päättymässä, voidaan lähettää lähtökysely tai tallentaa esimiehen kanssa käytävä lähtökeskustelu.

Työtodistus

Työsuhteen päättyessä järjestelmästä voidaan tulostaa työtodistus, joka voidaan työsopimuksen tapaan räätälöidä organisaation omaan ilmeeseen. Työtodistukseen voidaan sisällyttää kaikki henkilön työkokemukset eri rooleissa. Myös työtodistus voidaan määritellä käytäväksi ennaltasovitun hyväksymisketjun läpi..

Henkilöstön kehittäminen HRD

Joustava tapa kehittää ihmisiä

Arc People kattaa kaikki tarvitsemasi työkalut henkilöstön kehittämistä varten. Arc Peoplella pidät huolta että työntekijöiden toimekuvat, osaaminen ja kehittymistoiveet vastaavat yrityksesi tarpeita ja päinvastoin.

Kehityskeskustelut

Pääkäyttäjä voi vuosittain rakentaa kehityskeskustelulomakkeen perinteiseen kehityskeskusteluun, jossa ei ole mitattavia tavoitteita. Kehityskeskustelussa voidaan käyttää erilaisia vastaustyyppejä kuten 1-5, kyllä/ei sekä avoin vastaus.

Näistä keskusteluista tallentuu järjestelmään kahdenkeskinen keskustelumuistio. Lisäksi voidaan erikseen tallentaa koulutustavoitteet HR:n käyttöön. Jotta kehityskeskustelujen etenemistä voidaan seurata, HR massa-aktivoi keskustelut ja voi luoda kehityskeskusteluista käyntiasteraportin.

Suorituksen johtaminen, tavoitteet ja toimenkuvat

Suorituksen johtamisen keskustelut korvaavat monissa organisaatioissa perinteiset kehityskeskustelut. Suorituksen johtamisen keskustelulomakkeistoon kuuluu toimenkuvalomake, tavoitteiden asettaminen ja seuranta, sekä henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi.

Lisäksi lomakkeistoon kuuluu koulutus-, kehittymis- ja urasuunnittelulomakkeet. Lomakkeistoon voidaan räätälöidä lisäksi asiakaskohtaisen tarpeen mukaan lomakkeita esimerkiksi osaamisen arviointiin.

Osaamisenhallinta

Arc Kide -järjestelmä mahdollistaa osaamisenhallinnan kolmella eri mallilla. Järjestelmä tarjoaa seuraavat mallit:

  • Suorituksen johtamisen keskustelun yhteydessä käytävä osaamisenarviointi
  • Roolipohjainen osaamisprofilointi
  • Osaamisten tallentaminen ilman tasoarviointia osaamishakua varten.

Koulutustenhallinta ja koulutuskalenteri

Organisaation sisäiset koulutukset voidaan tallentaa järjestelmään ja julkaista ne esimerkiksi intranettiin upotettavassa koulutuskalenterissa. Koulutuskalenterissa näkyy koulutustapahtumat ja –kokonaisuudet sekä halutessa infotietona suunnitteilla olevat koulutukset.

Koulutuksiin voi koulutuskalenterin kautta ilmoittautua tai perua ilmoittautumisensa itsepalveluna ajasta riippumatta.

Koulutustenhallinnan kautta voidaan koulutuksille käydä merkitsemässä osallistumis- ja suoritustiedot sekä raportoida koulutuksiin osallistumisia esimerkiksi verovähennystä varte

Lupien, korttien, pätevyyksien ja sertifikaattien seuranta

Olemassa olevat tai koulutusten myötä saavutettavat pätevyydet voidaan tallentaa järjestelmään sekä seurata niiden voimassaoloa. Umpeutuvista pätevyyksistä tai luvista voidaan lähettää viesti työntekijälle, esimiehelle tai HR:lle uusimista varten.

HR:n käytettävissä on myös raportti pätevyyksistä ja niiden umpeutumisajoista, jotta koulutuksia voidaan suunnitella riittävän ajoissa

360 ja muut kyselyt

Arc Kide -järjestelmä sisältää kyselymoottorin, jonka avulla voidaan rakentaa mitä tahansa kyselyitä, kuten kehityskeskustelut tai työyhteisön tilan arviointi. Asiakkaillamme on käytössä mm.360-kyselyitä esimiestyön arvioimiseksi.

Juha Nurmela
Ratkaisujohtaja

Puh: +358 40 90 000 74
Email: juha.nurmela [at] arctechno.com

Yhteydenotto

Seuraa meitä somessa

Pääkonttorimme sijaitsee Espoon Otaniemessä osoitteessa

Tekniikantie 14,
02150 Espoo,
Innopoli 2, 4 krs

Kuopion toimistomme sijaitsee osoitteessa

Microkatu 1,
70210 Kuopio
Technopolis

info [at] arctechno.com

Arc: +358 9 4242 990
Support: +358 40 0900 085